Usługi dla zakładów ubezpieczeń

Specjalizujemy się w prawie ubezpieczeń. Cechą wyróżniającą naszą kancelarię jest bogate doświadczenie w świadczeniu szerokiego zakresu usług na rzecz zakładów ubezpieczeń wykraczające poza reprezentację procesową, jakie pozwala nam  na doradztwo w zarządzaniu ryzykiem prawnym zakładu ubezpieczeń. Zapewniamy  realizację proponowanych działań opracowując  strategię, argumentację  i reprezentację w sprawach regulacyjnych i sądowych zarówno w zakresie wielkich ryzyk jak i w sprawach zbiorowych naruszeń interesów konsumentów. Kompleksowe doświadczenie skutkowało powierzeniu nam due dilligence zakładów ubezpieczeń działu I i II. Byliśmy pełnomocnikiem w sprawach rozstrzygnięć wpływających na  linie orzecznicze. Doradztwo na rzecz zarządów zakładów ubezpieczeń rozliczane wynikami przygotowanych z naszym udziałem nowych produktów, programów sprzedażowych  i skuteczność prowadzonych przez nas postępowań nauczyły nas proponowania rozwiązań możliwych do realizacji, nieszablonowych,  o stopniu ryzyka dopasowanym do oczekiwań klienta.  Znamy ten rynek i świadczymy usługi na rzecz jego uczestników od kilkunastu lat. Zapraszamy do zapoznania się z poniżej wskazanymi przykładami świadczonych usług, które obejmują:

 • Reprezentowanie przed sądami administracyjnymi zakładów ubezpieczeń i ich akcjonariuszy, w sprawach w których sądy uchyliły decyzje organu nadzoru odnośnie odmowy zgody na powołanie prezesa zarządu zakładu ubezpieczeń oraz sprzeciwów wobec zamiaru nabycia akcji zakładu ubezpieczeń;
 • Reprezentowanie zakładów ubezpieczeń w sprawach przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w których doprowadziliśmy  m.in do uchylenia decyzji Prezesa UOKiK w całości stwierdzającej naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i nakładającej na zakład ubezpieczeń karę pieniężną;
 • Reprezentacja w postępowaniu dotyczącym nieadekwatności składki pobieranej przez zakłady ubezpieczeń;
 • Obsługa korporacyjna organów spółek kapitałowych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, przygotowanie statutu, zmian do statutu i projektów uchwał.; 
 • Doradztwo prawne na rzecz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w zakresie oszustw ubezpieczeniowych skutkujących niewypłaceniem wielomilionowych świadczeń i odszkodowań, w tym  doradztwo na rzecz dwóch reasekuratorów w sprawie największego wykrytego oszustwa w Polsce z zakresu ubezpieczeń na życie obejmującego kilkanaście zakładów ubezpieczeń;
 • Doradztwo i reprezentacja zakładu ubezpieczeń w zakresie szkód z OC banku, D&O, OC zawodowego adwokatów, gwarancji ubezpieczeniowych,business interruption. OC pośredników ubezpieczeniowych,  ubezpieczenia pomocy prawnej i ubezpieczeń komunikacyjnych;
 • Reprezentowanie przed organem nadzoru zakładów ubezpieczeń skutkujące m.in. obniżeniem nałożonej kary administracyjnej lub uchyleniem decyzji w sprawie sprzeciwu na nabycie akcji zakładu ubezpieczeń;
 • Przygotowanie kilkudziesięciu ogólnych warunków ubezpieczeń w ramach działu I ubezpieczenia na życie i Działu II pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe;
 • doradztwo w sprawach ochrony praw konsumentów i reprezentowanie zakładów ubezpieczeń przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • Doradztwo prawne przy prowadzeniu zarówno likwidacji szkód, jak też prowadzeniu procesów po odmowach wypłat odszkodowania na zlecenie krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń obejmujące doradztwo prawne dotyczące roszczeń z zakresu OC komunikacyjnego, ubezpieczenia badań klinicznych, bankers bond policy, D&O, OC zawodowego, ubezpieczenia mienia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, gwarancji ubezpieczeniowych, obejmujących również przygotowanie raportów dla rynków międzynarodowych;
 • Przygotowanie zmian do statutu towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych dotyczących przymusowego umarzania udziałów w kapitale zakładowym i obrona wprowadzonych zmian przed sądem;
 • Doradztwo w zakresie nabywania akcji zakładu ubezpieczeń lub w zakresie łączenia zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
 • Doradztwo w zakresie praw ochrony konsumenta oraz reprezentowanie zakładu ubezpieczeń w postępowaniu w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone;
 • Doradztwo prawne przy zakładaniu zakładów ubezpieczeń;
 • Doradztwo przy zakładaniu funduszy emerytalnych i w zakresie postępowań przed regulatorem;
 • Przygotowanie programów ubezpieczeń bancassurance, począwszy od 1999 roku;
 • Doradztwo w zakresie przygotowanie jednych z pierwszych na rynku polskim programów sprzedaży direct;
 • Doradztwo w zakresie przygotowania produktów z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych;
 • Doradztwo prawne na rzecz zakładu ubezpieczeń, prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczeń na życie, w sprawie o świadczenia wyrównawcze i prowizje agencyjne;
 • Przygotowywanie projektów aktów prawnych i ich uzasadnienia;.

 

O Kancelarii

Wsłuchujemy się w ich potrzeby naszych klientów i kierujemy się lojalnością zapewniając usługi zindywidualizowane do potrzeb klientów. Specjalizujemy się w świadczeniu usług na rzecz zakładów ubezpieczeń. Do naszych klientów zaliczają się również organy administracji centralnej, podmioty prowadzące działalność przemysłową i usługową. Świadczymy także usługi dla osób fizycznych. Prowadzimy działalność pro bono. Dla każdej kategorii, klientów świadczymy usługi w odmiennym zakresie unikając konfliktu interesów. Naszą dewizą jest Doświadczenie  Skuteczność i Zaangażowanie. 

 

Posiadamy duże  doświadczenie w rozwiązywaniu spraw na pograniczu prawa cywilnego, pracy, handlowego, karnego i administracyjnego doradzając w zarządzaniu ryzykiem prawnym, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. W każdym z tych zakresów prowadzimy osobne praktyki. Zapewniamy naszym klientom analizy prawne i przygotowanie umów, uchwał, regulaminów. Posiadamy duże doświadczenie w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Zapewniamy zastępstwo prawe przed sądami wszystkich instancji, także przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Oferujemy pomoc w alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów. Świadczymy usługi pełnomocnika do doręczeń.

 

Główne biuro Kancelarii znajduje się w Warszawie (kod 00-002) , ul. Świętokrzyska 20 lok. 118,  a jej filia na Białołęce ul Poetów 4c,03-147 Warszawa. Świadczymy usługi on-line korzystając z nowych technologii dla klientów z UE i spoza UE.

 

Sprawy rozwodowe

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną przy rozwodzie i podziale majątku:

 • Rozwód z orzekaniem o winie i wysokie alimenty
 • Kulturalny i szybki rozwód bez orzekania o winie 
 • Przyznanie, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielska po rozwodzie i plan władzy rodzicielskiej.
 • Obrona przed skutkami niesłusznego założenia Niebieskiej Karty i oskarżenia o znęcanie się
 • Podział majątku po rozwodzie 
 • Zabezpieczenie potrzeb rodziny i zabezpieczenie alimentów przed rozwodem
 • Mediacja i Ugoda w sprawach rozwodowych
 • Orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, przymusowa eksmisja przed rozwodem

 

Prawo handlowe

Posiadamy doświadczenie nie tylko w zakładaniu spółek i bieżącej obsłudze organów spółki lecz również:

 • zmian formy prawnej instytucji finansowej i przedsiębiorstwa produkcyjnego;
 • transakcjach M&A;
 • squeese out;
 • przygotowaniu opinii prawnych w sprawach korporacyjnych i regulacyjnych;
 • reprezentacja przed sądami w tym przed Sądem Najwyższym w zakresie sporów  pomiędzy udziałowcami i rozliczeniami z członkami władz;
 • Reprezentacja przed Sądami administracyjnymi w sprawach kar dla członków zarządów spółek giełdowych. 

Prawo cywilne

Udzielamy porad prawnych, zapewniamy przygotowanie korespondencji przedprocesowej oraz reprezentację przed sądami i organami administracji, opiniujemy i przygotowujemy umowy.

 

Posiadamy doświadczenie zarówno w zakresie commercial litigation jak i w sprawach konsumenckich, m. in w zakresie: 

 • rozliczenie odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej, w  tym  zakresie szkód przemysłowych i rękojmi za wady rzeczy;
 •  roszeń na tle kontraktów budowlanych i umów deweloperskich;
 • sprawach spadkowych, w tym w zakresie działu spadku, ustalenia treści zniszczonego testamentu, wydziedziczenia. 
 • przygotowaniu umów, ogólnych wzorów umów i testamentów;
 • podziału majątku;
 • roszczeń odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności zawodowej i odpowiedzialności władz spółek;

 

Prawo administracyjne

Posiadamy doświadczenie w postępowaniach przed organami administracji centralnej i Komisją Nadzoru Finansowego obejmujące m.in. :

 

 • Przygotowywanie wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy i reprezentacja przed sądami administracyjnych w sprawach związanych z
  • sprzeciwami wobec zamiaru nabycia akcji zakładu ubezpieczeń,
  • odmową zgody na powołanie na prezesa zakładu ubezpieczeń
  • odmową zatwierdzenia zmian statut zakładu ubezpieczeń, funduszu emerytalnego,
  • karami nałożonymi na członka zarządu w tym członka zarządu spółki giełdowej;
  • karami nałożoną na zakład ubezpieczeń,
  • wpisem na listę ostrzeżeń publicznych
 • składanie zażaleń na postanowienia organów administracji publicznej oraz skarg w postępowaniach przed sądami administracyjnymi,
 • reprezentowanie przed organami administracji publicznej, m.in w sprawach o potwierdzenie obywatelstwa;
 • doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego.

Prawo pracy

Nasze doświadczenie obejmuje: 

 • reprezentacja pracodawców,  pracowników i ubezpieczonych  przed sądami pracy i  ubezpieczeń społecznych i  Sądem Najwyższym;
 • prowadzenie sporów na podstawie ustawy o służbie cywilnej;
 • dochodzenie odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, mobbingu, naruszenie zasady równego traktowania itp.,
 • udzielanie porad prawnych.

Prawo karne

Nasze doświadczenie obejmuje :

 • obronę w postępowaniach  zwykłych i szczególnych,  w tym karnoskarbowych przed sądami wszystkich instancji i Sądem Najwyższym;
 • reprezentację poszkodowanych i wykonywania uprawnień oskarżyciela posiłkowego;
 • przygotowywania zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa lub przewinienia dyscyplinarnego;
 • reprezentację w postępowaniu przygotowawczym;
 • wykorzystanie ustawy o odpowiedzialności za czyny zabronione pod groźbą kary.
   
   

 

 

Publikacje

Glosa do wyroku SN z dnia 29 stycznia 2009 r., V CSK 291/08. - Akt

Piotr Hyrlik
Glosa 2011/2/68-73

 

Ubezpieczenia Obowiązkowe - Granice swobody umów

Piotr Hyrlik

Miesięcznik Ubezpieczeniowy Nr 7- 8 2011

 

Czy rejestr klauzul niedozwolonych wpłynie na obniżenie dobrowolnych emerytur

Piotr Hyrlik

Rzeczpospolita 21.04.10

 

Zadośćuczynienie za śmierć tylko dla członków najbliższej rodziny

Piotr Hyrlik

Rzeczpospolita 09.07.09

 

Problemy z umową ubezpieczenia na życie

Piotr Hyrlik

Rzeczpospolita 29.05.09

 

Prawnik Dla Firmy

Piotr Hyrlik

Dziennik 2011.11

 

Rola_prawnika

Piotr Hyrlik

Miesięcznik Ubezpieczeniowy 2010.04.01

 

Podwójna składka na oc komunikacyjne

Piotr Hyrlik

Dziennik Gazeta Prawna Tygodnik Prawa Gospodarczego 29.06.2010

 

Potrzebne są zmiany w funkcjonowaniu OFE

Piotr Hyrlik

rp.pl - Rzeczpospolita Prawo

 

Kontrola zakładów ubezpieczeń dokonywana na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Piotr Hyrlik

Prawo Asekuracyjne 1997 nr 2 s. 48-54. Prawo Asekuracyjne

 

Umowa ubezpieczenia grupowego na życie z funduszem inwestycyjnym jako forma pracowniczego programu emerytalnego.

Prawo Asekuracyjne 1999 nr 2 s. 26-32. Prawo Asekuracyjne

 

1

Zamów usługę

Możecie się Państwo z nami kontaktować również za pomocą emaila, telefonu, Messengera lub Skypa. Wszelkie oświadczenia i  żądania usługi należy kierować na adres kancelarii wskazany w zakładce Kontakt, co w szczególności dotyczy oświadczeń związanych z wykonywaniem uprawnień z zakresu ochrony danych osobowych. W dogodny dla Państwa sposób możecie zlecić  świadczenie przez nas pomocy prawnej  (np. udzielenie porady, sporządzenie pisma procesowego (np. takiego jak sprzeciw od nakazu zapłaty, apelacja, odpowiedź na apelację, skarga kasacyjna),  zlecić nam reprezentację w sądzie lub w postępowaniu administracyjnym. Możemy przygotować lub zaopiniować umowę, wziąć udział w negocjacjach, przygotować dokumenty dla spółki, przygotować opinię prawną lub program sprzedaży. Po zapoznaniu się z Państwa oczekiwaniami potwierdzamy pisemnie  wymagany zakres usług indywidualny dla Państwa potrzeb, łączne wynagrodzenie za usługę sposób i termin spełnienia świadczeń objętych  umową. Ewentualne  reklamacje i skargi należy kierować na adres email do których ustosunkujemy się w terminie 14 dni. Wszelkie udostępnione nam informacje objęte są tajemnicą zawodową i podlegają prawnej ochronie Jeżeli nie chcecie w przyszłości pozostawić śladów korzystania z  naszych usługi, możecie Państwo skorzystać z prawa do bycia zapomnianym  o czym bliżej mowa  w Polityce prywatnością Możecie Państwo sprzeciwić się wykorzystania Państwa danych kontaktowych dla celów marketingowych naszych usług. Brak odpowiedzi na żądanie świadczenia usługi zgłoszonej przez Klienta jest równoznaczny z odmową świadczenia przez nas usług, wykonanie usługi  możemy uzależnić od dodatkowych warunków szczególnych.  

 

 

 

2

Opłać usługę

Po uzyskaniu zapytania określimy zakres i warunki świadczenia usług prawnych  a po uzgodnieniu metody płatności prześlemy  numer rachunku bankowego lub link umożliwiając dokonanie płatności z rachunku lub karty w kilka minut. Wpłacenie umówionej kwoty oznaczać będzie zleceniem nam usługi i skutkować będzie przystąpienie przez nas do realizacji zlecenia. Klient zobowiązany jest do udzielenia informacji lub przesłania zgód upoważnień lub dokumentów niezbędnych do wykonania usługi. Klient nie jest zobowiązany do dokonania jakichkolwiek płatności, jakich wcześniej nie zaakceptował. 

 

Jeżeli chcesz porozmawiać z prawnikiem udzielającym porady:

tel. (+48) 22 8899061

 

Jeśli już otrzymałeś wycenę i chcesz jak najszybciej zapłacić zapraszamy do skorzystania z systemu PayPal (z obsługą kart kredytowych). Aby dokonać zapłaty prosimy nacisnąć poniższy przycisk, a następnie wprowadzić uzgodnioną wcześniej kwotę płatności za poradę.

 

Kontakt

Kancelaria Prawna Piotra Hyrlika

 

ul Świętokrzyska 20 lok 118

00-002 Warszawa

 

 

Email: kancelaria@hyrlik.pl

 

Telefon: +48228899061

              +48512355892

 

NIP PL 527-141-94-52

 

EWG 275825 Prezydent m.st. Warszawy