Rozliczenia z agentami w wyroku TSUE C-48/16

Wyrok TSUE C-48/16 określa, jak świetle prawa unijnego powinny być implementowane, a w razie wątpliwości interpretowane przepisy państw członkowskich, w tym przepisy polskiego kodeksu cywilnego regulujące rozliczenia pomiędzy agentem a przedsiębiorcą. Wyrok dotyczy zasad rozliczania prowizji jakie powinny obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej w sytuacji gdy umowa jaką zawarł agent na rzecz przedsiębiorcy weszła w życie i po częściowym jej wykonaniu przez kontrahenta przedsiębiorcy została przedwcześnie rozwiązana. Rozstrzygnięcie wydane została na przykładzie umowy ubezpieczenia lecz co do zasady dotyczy wszystkich umów, do których stosuje się w Polsce przepisy o umowie agencyjnej. Zasady rozliczania prowizji, wysokość której zależy od pozyskanej przez agenta składki ubezpieczeniowej mają zastosowanie zarówno do umów zawieranych przez osoby fizyczne ja też i w ramach bancassurance. Wyrok C-48/16 uwzględnia praktykę wykształconą na rynku ubezpieczeń na życie, że agentom wypłaca się po zawarciu ubezpieczenia prowizji z góry za cały okres na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia lub też wypłaca się procent urocznionej prowizji.

Czytaj więcej...

Demutualizacja - zgoda KNF

Zakończyło się pierwsze z prowadzonych przez nas na podstawie nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.postępowań przed KNF. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zgodziła się na przekształcenie TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna. Doradzaliśmy przy tej operacji która rozpoczęła się w listopadzie 2015r. Jest to pierwsza decyzja o demutualizacji na ryku polskim.

Decyzja Prezesa UOKiK nr RPZ - 15/2011 uchylona w całości

W dniu 27 listopada 2014 r. Sąd w sprawie VI ACa 1961/13 w ktorej reprezentowaliśmy zakład ubezpieczeń Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił w całości decyzję Prezesa UOKiK zakazującej stosowania postanowienia OWU AC w wariancie kosztorysowym i nakładającej na zakład ubezpieczeń karę pieniężną, a także obciążył Prezesa UOKiK kosztami postępowania w obu instancjach. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd w pełni podzielił zarzuty apelacji. Sąd Apelacyjny stwierdził, że wada wzorca umownego, jaka spowodowała wcześniejszy wpis do rejestru postanowień niedozwolonych nie występuje w badanym wzorcu umownym, brak jest tożsamości pomiędzy klauzulą 1265 a ocenianym postanowieniem ogólnych warunków ubezpieczenia. Wyrok jest prawomocny.

Dyrektywa Omnibus II : treść i standardy techniczne

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/51/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r.zmieniająca dyrektywy 2003/71/WE i 2009/138/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 1094/2010 i (UE) nr 1095/2010 w zakresie uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) („Omnibus II”) została opublikowana – link do treści http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.153.01.0001.01.POL.

 

Po zapoznaniu się z treścią dyrektywy i wprowadzonych przez nią zmian do innych dyrektyw, w tym Solvency II można zauważyć, że ramy prawne dla  rynku ubezpieczeniowego w Europie dla jego uczestników nie będą sztywne, co wynika z brzmienia art. 50  Dyrektywy Omnibus II . Treść art 50 Akty delegowane i regulacyjne standardy techniczne publikujemy poniżej.

 

Można zauważyć, że okres przejściowy w którym narzuty kapitałowe lub wpływ szczególnych parametrów, które zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji ma obowiązek stosować zgodnie z art. 110 Dyrektywy , nie muszą być oddzielnie ujawniane do  dnia  31 grudnia 2020 r..

 

Data ta zbiega się z prognozowanym końcem okresu niskich stóp procentowych w gospodarce światowej.

Czytaj więcej...

Decyzja Prezesa UOKiK Nr RKT-55/2013 dot GetinBank i UFK

Decyzja z dnia 31.12.2013r podpisana przez Dyrektora Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji I Konsumentów W Katowicach w imieniu Prezesa UOKiK dotyczyła praktyki związanej ze sposobem prowadzenia przez sprzedawców rozmów z konsumentami w placówkach Banku oraz w placówkach franchisingowych dotyczących możliwości przystąpienia do grupowych ubezpieczeń na życie i dożycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

Czytaj więcej...

sygn. I CSK 149/13 SN: Nordea - opłata liwidacyjna w UFG

W dniu 18 grudnia 2013r. Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi kasacyjnej sygn. I CSK 149/13 orzekł, że postanowienia określające opłatę likwidacyjną są abuzywne.

 

Jest to kolejny wyrok, który potwierdza, że koncepcja obrony zaproponowana w sprawie UFK przez wiądące kancelarie prawne zawodzi na całej linii. Zła passa UFK nadal trwa. Niejasne jest tylko naszym zdaniem, dlaczego zakłady ubezpieczeń mają tak powazne kłopoty z obroną produktu finansowego, a zwłaszcza z obroną wysokości opłaty likwidacyjnej. Konsekwencje wyroku mogą być więc kosztowne dla nowego akcjonariusza.
 

NSA: broker likwidacyjny to nie prośrednik

Usługi  brokerów ubezpieczeniowych, polegające na pozyskiwaniu odszkodowań od zakładów ubezpieczeniowych na zlecenie osób indywidualnych, nie mieszczą się w pojęciu usług pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). – wynika z wyroku NSA I FSK 1511/12 z dnia 2013-10-08

Czytaj więcej...

Zarządzanie ryzkiem klauzul abuzywnych na przykładzie ubezpieczeń z UFK

Na rynku mogą funkcjonować (i funkcjonują) różne modele zarządzania ryzykiem prawnym związanym z klauzulami abuzywnymi. Wybór modelu zależeć może nie tylko od produktów danego zakładu, lecz również od otoczenia zewnętrznego.

 

Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym ze względu na wielkość składki, jaką generują ubezpieczenia kapitałowe, wydają się szczególnie interesującym przypadkiem do obserwacji, także ze względu na nagłośnienie tej problematyki w Raporcie Rzecznika Ubezpieczonych.

Czytaj więcej...

Misselling czym jest i jak wygląda u źródła

Misselling - pojęcie które zrobiło zawrotną karierę w ubezpieczeniach w następstwie funkcjonowania na rynku polskim zakładów ubezpieczeń, których akcjonariusze wywodzą się z rynku brytyjskiego, na którym dochodzi do masowego zgłaszania i zasądzania roszczeń opartych na okolicznościach związanych z zawieraniem umowy.

 

Informacja ta nie oznacza, że sytuacja taka dotyczy zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w Polsce a opis poniżej omówionej procedury nie ma zastosowania do krajowych zakładów ubezpieczeń. Może okazać się ona interesująca dla krajowych zakładów ubezpieczeń i ich kadry.

Czytaj więcej...

Aktualny spis niedozwolonych postanowień umownych dla ubezpieczeń

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem niedozwolonych postanowień umownych dla ubezpieczeń.

Czytaj więcej...

Test Achats - zaproszenie do teorii gier w ubezpieczeniach

Sposób prezentacji, w jaki reasekuratorzy zaadaptowali swe produkty do Gender Directive i zaprezentowali je w 2012 r. polskiemu rynkowi ubezpieczeń jest najlepszym dowodem na okoliczność, że w ubezpieczeniach europejskich zaczyna funkcjonować teoria gier, czego katalizatorem stał się wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-236/09 (Test Achats).

Czytaj więcej...