Składka z bancassurance przychodem ubezpieczonego?

Jak wynika z wyroku WSA w Gdańsku  z dnia 18 stycznia 2012  I SA/Gd 968/11 -  składka z bancassurance stanowi przychód podatkowy ubezpieczonego a dochody z inwestowania składki w fundusz inwestycyjny podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

 

Z uzasadnienia wynika, że stan faktyczny przedstawiał się następująco:

 

Klient banku prowadził działalność gospodarczą, na potrzeby której zawarł z "A" S.A. umowę rachunku bankowego. Z tytułu zawarcia umowy skarżący zobowiązany jest ponosić opłaty w zamian za to, otrzymuje od Banku możliwość korzystania z rachunku bankowego oraz dwa pakiety darmowych ubezpieczeń obejmujących: ubezpieczenie grupowe zawierające świadczenie pieniężne w wypadku hospitalizacji, świadczenia medyczne w wypadku nieszczęśliwego wypadku, świadczenia rzeczowe w przypadku zdarzeń dotyczących mienia ruchomego oraz ubezpieczenie grupowe na życie, a także inwestowanie środków pochodzących z wpłacanych składek w okresie jakim ubezpieczony przystąpił do umowy.

 

W związku z powyższym stanem faktycznym skarżący zadał trzy pytania, a mianowicie, czy może ujmować w całości wydatki na opłatę za prowadzenie rachunku bankowego w ciężar kosztów uzyskania przychodów, czy wobec dokonywania wpłat składek do zakładu ubezpieczeń przez ubezpieczający bank u skarżącego powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia lub innego tytułu, podlegający opodatkowaniu, a jeżeli tak, to w którym momencie oraz czy w razie otrzymania wypłaty świadczeń pieniężnych lub świadczeń rzeczowych od zakładu ubezpieczeń u skarżącego powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, a jeżeli tak, to w którym momencie?

 

Z uzasadnienia wynika, że opłatę za prowadzenie rachunku bankowego może ujmować w całości w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

 

Z uzasadnienia wynika jednak również, że gdyby wnioskodawca otrzymał od zakładu ubezpieczeń odszkodowanie, które nie będzie odszkodowaniem za szkody w składnikach majątku związanych z działalnością gospodarczą, to przychód z tytułu takiego odszkodowania będzie zwolniony od opodatkowania. Jeżeli natomiast otrzymane przez wnioskodawcę świadczenie będzie odszkodowaniem za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, wówczas nie będzie ono korzystało ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust 1 pkt 4 U.p.d.o.f. i będzie stanowiło przychód z działalności gospodarczej.

 

Jeżeli przedmiotowe ubezpieczenia zostaną, w świetle przepisów o działalności ubezpieczeniowej, uznane za związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, to zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 lit. b U.p.d.o.f. wypłaty z tego tytułu nie będą korzystały z ww. zwolnienia. Należy więc od nich zapłacić podatek. W myśl art. 30a pkt 5 od uzyskanych dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.