Samochód zastępczy z większymi wątpliwościami

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.

 

- Wynika z uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 17 listopada 2011 r. (sygn. akt III CZP 5/11). K.

 

Z literalnego brzmienia końca eksponowanej ostatnio  tezy uchwały wynika a contrario, że nawet w sytuacji gdy w danym dniu ubezpieczony nie mógł  skorzystać z komunikacji zbiorowej, to fakt ten nie uprawnia go do żądania zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. Wiążą się z tym daleko idące prawnie konsekwencje i ryzyka dla ubezpieczonych, którzy w oparciu o informacje prasowe pochopnie wynajmować będą pojazdy zastępcze licząc na refundację ze strony zakładów ubezpieczeń. Z uchwały wynika, że odpowiedź czy zakład ubezpieczeń obowiązany jest do zwrotu kosztów pojazdu zastępczego, zależeć będzie od tego czy koszty te można uznać za celowe i uzasadnione ekonomicznie. W praktyce nie będzie to łatwe.