Czy ubezpieczyciel ma wykonać wyrok sądu karnego?

Sprawca wypadku komunikacyjnego, wobec którego zastosowano środek karny polegający na obowiązku naprawienia szkody (art. 46 § 1 w związku z art. 39 pkt 5 k.k.), może domagać się od ubezpieczyciela - na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów - zwrotu świadczenia zapłaconego na rzecz pokrzywdzonego - wynika z uchwały Sygn. akt III CZP 31/11.

 

Na podstawie uzasadnienia można dojść do wniosku, że argumentacja przedstawiona w wyroku uzasadnia tezę, że nie zawsze obowiązek taki istnieje.

 

Sąd nie podzielił poglądu innego składu.  W z dnia 21 grudnia 2006 r., III CZP 129/06. Sąd Najwyższy uznał, że sprawca wypadku komunikacyjnego, od którego zasądzono nawiązkę na podstawie art. 46 § 2 i art. 48 k.k., nie może domagać się od ubezpieczyciela – na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów – zwrotu nawiązki zapłaconej pokrzywdzonemu. Uchwała ta co prawda odnosi się do nawiązki, jednak z jej uzasadnienia wynika, że dotyczy także innych środków karnych, w tym obowiązku naprawienia szkody.