Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r. sygn. akt III CZP 80/11

Uchwała Sądu Najwyższego  z dnia 12 kwietnia 2012 r. sygn. akt III CZP 80/11 nie wprowadza rewolucji w procesie likwidacji szkód, ma zapewne większe znaczenie z punku widzenia konkurencji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Uchwała została podjęta po wysłuchaniu racji tylko jednej ze stron – reprezentanta interesów osób poszkodowanych w wypadkach. Nie wydaje się przy tym, aby zadane pytanie dotykało rzeczywistej istoty problemu, co powoduje, że bardziej na uchwale powinny skorzystać zakłady ubezpieczeń, które dodatkowo zyskały potwierdzenie prawa do obniżenia odszkodowania o kwotę odpowiadającą wzrostowi wartości pojazdu, który czasami występuje w wyniku naprawy pojazdu. Przypadki w których to nastąpi mogą być zdyskontowane przez te zakładu ubezpieczeń, które w swych procedurach likwidacji szkód będą potrafiły je uwzględnić w sposób akceptowalny przez sądy powszechne. Najpierw oczywiście należy je dostrzec.  Ostateczną wartość uchwały SN będziemy mogli ocenić po zakończeniu serii pytań zadanych przez Rzecznika Ubezpieczonych. Wtedy dopiero będzie można ocenić, jak orzecznictwo  SN  podjęte z inicjatywy Rzecznika Ubezpieczonych wpływać będzie na wynik techniczny  ubezpieczeń komunikacyjnych zakładów ubezpieczeń. O tym, czy i jak  może wpłynąć na wynik techniczny in plus, należy pomyśleć już dzisiaj.  Wydaje się, że podwyższenie wysokości składki może okazać się w perspektywie 2-3 lat wątpliwym remedium. Nie należy przy tym wykluczyć, że konkurencja pomiędzy zakładami może zacząć przejawiać się na polu nie tylko ekonomicznym lecz również sądowym.

 

 

Poniżej tekst pytania Rzecznika Ubezpieczonych  i uchwały

 

"Czy w świetle art. 363 par. 1 k.c. w związku z 361 par. 2 k.c., poszkodowany dochodzący roszczenia w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych może domagać się w przypadku uszkodzenia pojazdu mechanicznego, w którym zachodzi konieczność wymiany uszkodzonych części, aby należne odszkodowanie zostało ustalone w oparciu o ceny nowych części bez potrąceń amortyzacyjnych?"

 

podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 80/11) o następującej treści:

 

"Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi."