Opłata likwidacyjna Sąd Apelacyjny zmienił wyrok SOKiK

Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpatrując apelację od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 24 kwietnia 2012 zmienił zaskarżony wyrok i uznał, że pobieranie opłat likwidacyjnych  na podstawie umów ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym nie narusza w sposób rażący interesów konsumentów, interes ten naruszać może naruszać natomiast wysokość opłaty. W omawianym postępowaniu zakład ubezpieczeń nie udowodnił, że pobierana przez niego opłata jest właściwa, co spowodowało, że załącznik określający wysokość opłaty uznany został za niedozwolony.

 

Wyrok jest ostatecznym, przysługuje jednak od niego skarga kasacyjna do Sądu Najwyzszego. Istnieją jednak przesłanki pozwalające na przyjęcie, że powódka nie wniesienie  skargi, o czym będzie ostatecznie wiadomo na początku czerwca.

 

Odrębną sprawą jest, jak wyrok ten wpłynie na ocenę warunków ubezpieczenia innych zakładów ubezpieczeń. Pozostałe zakłady stosujące podobne klauzule powinny przygotować się do ich obrony - na podstawie ustnych motywów rozstrzygnięcia można przyjąć, że nadal będą miały taką szansę. Z chwilą jednak wpisania klauzuli do rejestru postanowień niedozwolonych ryzyka związane z jej stosowaniem będą nieporównywalnie większe.