Raport Rzecznika Ubezpieczonych o UFK - pierwsze wnioski

Raport Rzecznika Ubezpieczonych dotyczący ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz sposób jego publicznej prezentacji stanowi interesującą próbę wpłynięcia na rzeczywistość nie tylko ubezpieczeniową. Szczególnie ciekawe jest modne obecnie (i jak praktyka wykazuje, bardzo skuteczne) posłużenia się instrumentem, jakim jest medialna krytyka Komisji Nadzoru Finansowego. Krytyka ta stanowić może formę nacisku na Komisję aby podjęła działania, do których prawnie nie jest zobowiązana lub wręcz których podjęcia prawo Komisji zabrania.

Czytaj więcej...

Czy WSA powinien ignorować prawo polskie?

W najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych, nadal utrzymuje się tendencja do ignorowania polskich regulacji prawnych i odwoływanie się do bezpośrednio do dyrektyw w sytuacji, gdy w sprawie znajduje zastosowanie prawo polskie . Przykładowo w jednym z wyroków WSA z sierpnia 2012 Sąd dokonując analizy pojęć w celu oceny, które czynności ubezpieczeniowe podlegają podatkowi VAT przy przeprowadzaniu argumentacji prawnej pominął znajdujące w sprawie polskie przepisy co może doprowadzić do uchylenia prawidłowego rozstrzygnięcia.

Czytaj więcej...

Zamienniki w ubezpieczeniu OC - SN III CZP 80/11 w sprawie amortyzacji części

Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w sprawie zamienników części samochodowych z  przyczyn formalnych. Nie pozostawił jednak zakładów ubezpieczeń samym sobie i przedstawił swój pogląd, kiedy zakłady ubezpieczeń mają prawo zmniejszyć odszkodowanie  z powodu użycia części oryginalnych oraz przypadków w których uzasadnione jest użycie zamienników.

Czytaj więcej...

Komis usług jako czynność ubezpieczeniowa - VAT

Zdaniem jednego z Wojewódzkich Sądów Administracyjnych komis usług stosowany przy likwidacji szkód ubezpieczeniowych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Orzeczenie zapadło w związku z następującym stanem faktycznym : Spółka zamierza zawrzeć z zakładem ubezpieczeń (ubezpieczycielem) umowę, której przedmiotem będzie likwidacja szkód zleconych przez ubezpieczyciela. Przedstawiono w dziewięciu punktach opcje i zakres usługi likwidacji szkód świadczone przez Spółkę na podstawie umowy zawartej z ubezpieczycielem. Zaznaczono, że usługi te będą fizycznie wykonywane przez podmioty trzecie (rzeczoznawców), na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych zawartych przez Spółkę z tymi podmiotami. Zdaniem sądu nie można podzielić oceny prawnej tego stanu faktycznego, że mamy do czynienia z usługami ubezpieczeniowymi w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 37 w związku z art. 43 ust. 13 ustawy o VAT. W związku tym należy podzielić stanowisko Organu, że tego typu usługi nie mogą być zwolnione od podatku VAT. Stanowią bowiem klasyczny przykład pośrednictwa.

Rejestracja samochodu ze skradzionymi częściami

Naczelny Sąd Administracyjny 4 września 2012 r. oddalił skargę. Zgodził się z WSA i orzekł, że starosta nie mógł odmówić rejestracji samochodu składającego się również z kradzionych części, gdyż umowa kupna obejmuje cały pojazd.

Jak spadkobiercy płacą podatek od jednostek uczestnictwa

Interpretacja indywidualna z 2011-01-31 IPPB2/415-913/10-5/MG

 

Izba Skarbowa w Warszawie

 

Z interpretacji wynika, że spadkobiercy płacą znacznie wyższy podatek od zbytych jednostek uczestnictwa niż gdyby jednostki te nabyły bezpośrednio od funduszu. Interpretacja ta może budzić zastrzeżenia.

 

Przedmiotem interpretacji jest kwestia możliwości obniżenia podstawy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym o koszty uzyskania przychodów poniesione przez spadkodawcę, w związku z nabyciem praw i obowiązków spadkodawcy, w oparciu o powołany przepis art. 97 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Czytaj więcej...

Jurysdykacja w sprawie odpowiedzialności ubezpieczyciela

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 2012-03-06, I ACz 186/12

 

 

Teza:

 

Wskazać należy, że z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2005/14/WE z 11 maja 2005 r. (Dz.U.UE.L.2005.149.14) wynika, że zgodnie z art. 11 ust. 2 w związku z art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 4412001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych poszkodowany może wytoczyć powództwo przeciwko ubezpieczycielowi w zakresie odpowiedzialności cywilnej w Państwie Członkowskim, w którym ma on miejsce zamieszkania. Sąd Okręgowy błędnie dokonał jej interpretacji. W wyroku ETS z dnia 13 grudnia 2007 r. wydanym w trybie prejudycjalnym rozstrzygnięto bowiem, że „odesłanie w art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 4412001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych do art. 9 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że poszkodowany może wytoczyć powództwo bezpośrednio przeciwko ubezpieczycielowi przed sądem państwa członkowskiego, w którym poszkodowany ma miejsce zamieszkania, o ile takie bezpośrednie powództwo jest dopuszczalne i ubezpieczyciel ma siedzibę na terytorium jednego z państw członkowskich." Zgodnie z art. 19 ust. 3 lit. b) Traktatu o Unii Europejskiej (Dz.U. 2008, C 115, s. 13) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym w przedmiocie wykładni prawa Unii Europejskiej i ważności aktów wydanych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii. Trybunał Sprawiedliwości zachowuje wyłączną właściwość do orzekania w trybie prejudycjalnym. Rozstrzygnięcie w wyroku wstępnym wątpliwości interpretacyjnej wyrażonej w pytaniu prawnym wiąże zatem sąd polski przy dokonywaniu interpretacji wymienionej Dyrektywy. Mając na uwadze wyrok ETS z 13 grudnia 2007r (Dz.U.UE.C.2008.51.23/2) nie ulega wątpliwości, że sąd polski jako właściwy dla miejsca zamieszkania poszkodowanej posiada jurysdykcję do rozpoznania jej powództwa przeciwko ubezpieczycielowi sprawcy wypadku, mającemu siedzibę w państwie członkowskim Unii.

Uzasadnienie do uchwały SN III CZP 80/11 w sprawie amortyzacji części

"Czy w świetle art. 363 § 1 k.c. w związku z 361 § 2 k.c., poszkodowany dochodzący roszczenia w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych może domagać się w przypadku uszkodzenia pojazdu mechanicznego, w którym zachodzi konieczność wymiany uszkodzonych części, aby należne odszkodowanie zostało ustalone w oparciu o ceny nowych części bez potrąceń amortyzacyjnych?"

Czytaj więcej...

Uzasadnienie do uchwały IIICZP 5/11 Pojazd Zastępczy

Sygn. akt III CZP 5/11
UCHWAŁA składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego
Dnia 17 listopada 2011 r.Sąd Najwyższy w składzie :Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący)SSN Teresa Bielska-SobkowiczSSN Józef FrąckowiakSSN Jacek GudowskiSSN Zbigniew KwaśniewskiSSN Lech Walentynowicz (sprawozdawca)SSN Kazimierz Zawadana posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 17 listopada 2011 r.,przy udziale Rzecznika Ubezpieczonych Aleksandry Wiktoroworaz prokuratora Prokuratury Generalnej Jana Szewczyka,po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego przedstawionegoprzez Rzecznika Ubezpieczonychwe wniosku z dnia 16 grudnia 2010 r., RU/345/10/PW
,„1. Czy w świetle art. 361 k.c. utrata możliwości korzystaniaz pojazdu mechanicznego wskutek jego zniszczenia lub uszkodzeniaprzez poszkodowanego - będącego osobą fizyczną nieprowadzącądziałalności gospodarczej - stanowi szkodę majątkową?
2. Czy w świetle art. 361 k.c. roszczenie wyżej wymienionegoposzkodowanego o zwrot poniesionych kosztów najmu pojazduzastępczego w ramach odpowiedzialności gwarancyjnejubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczeniaodpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jestdeterminowane nie tylko istnieniem adekwatnego związkuprzyczynowego pomiędzy faktem utraty możliwości korzystaniaz rzeczy wskutek jej zniszczenia albo uszkodzenia, a poniesionymikosztami najmu pojazdu zastępczego, ale również niezbędnością tego najmu, rozumianą jako niemożność skorzystania ze środkówkomunikacji publicznej?"
 
podjął uchwałą:
 
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowyobowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnejposiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego doprowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowei ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.
Czytaj więcej...

Rachunek powierniczy dewelopera

Po wejściu w życie ustawy  z dnia 16 września o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego niektórzy z klientów dewelopera mogą wpaść w pułapkę. Ustawa ta stwarza jednocześnie szansę  na zaoferowanie nowych produktów ubezpieczeniowych przydatnych dla ubezpieczonych. Ustawa ta jest wynikiem kompromisu pomiędzy deweloperami i bankami, stwarza jednocześnie większe szanse ochrony niektórych nabywców mieszkań i domów nabywanych od deweloperów .

Czytaj więcej...

Przed reformą ochrony danych osobowych

Dotychczasowe przepisy krajowe dot. ochrony danych osobowych mają zostać zastąpione rozporządzeniem unijnym. W projekcie rozporządzenia dochodzi do asymetrii terytorialnej pomiędzy miejscem zamieszkania podmiotów danych a siedzibą organu sprawującego nadzór nad   administratorem danych w zakresie ich przetwarzania , co stanowić może przedmiot sporów pomiędzy państwami członkowskimi i generować ryzyka prawne dla lokalnych administratorów danych. Źródłem sporu jest okoliczność, że zgodnie z projektem Rozporządzenia każdy organ nadzorczy wykonuje swe kompetencje właściwie tylko  na terytorium własnego państwa członkowskiego. W dniu 25 stycznia 2012 zaprezentowany został projekt Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne a może wpłynąć na sytuację zakładów ubezpieczeń posiadających siedzibę w Polsce, być może pogarszając ich sytuację, jeżeli w porę nie wyciągną wniosków z projektowanych przepisów. Nie będzie to jedyna regulacja odnosząca się do przetwarzania danych osobowych, będzie jednak z pewnością uregulowaniem podstawowym.

Czytaj więcej...