Podatek od objęcia ubezpieczeniem D@O

Ubezpieczenie cudzego interesu ubezpieczeniowego, mającego swe źródło w art. 808 § 1 K.c., i stosunku łączącym ubezpieczającego z ubezpieczonym, którym jest stosunek pracy zgodnie z w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t.. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz opłacenie przez ubezpieczającego składki, jest nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 11 ust. 1 tej ustawy.- wynika z wyroku NSA II FSK 1845/10 z dnia 23 marca 2012 r. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem do wyroku można, na gruncie niektórych warunków ubezpieczenia D@O mieć wątpliwość, jaka powinna być podstawa opodatkowania oraz czy w rzeczywistości uchwała ma zastosowanie do wszystkich dostępnych na rynku ubezpieczeń D@O. Nie wiemy w szczególności, czy podlegający interpretacji indywidualny stan faktyczny przedstawiony był prawidłowo, w szczególności czy ocena prawna obejmowała wszystkie aspekty prawne, które powinny mieć znaczenie z punktu widzenia prawa podatkowego.

Czytaj więcej...

Opłata likwidacyjna Sąd Apelacyjny zmienił wyrok SOKiK

Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpatrując apelację od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 24 kwietnia 2012 zmienił zaskarżony wyrok i uznał, że pobieranie opłat likwidacyjnych  na podstawie umów ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym nie narusza w sposób rażący interesów konsumentów, interes ten naruszać może naruszać natomiast wysokość opłaty. W omawianym postępowaniu zakład ubezpieczeń nie udowodnił, że pobierana przez niego opłata jest właściwa, co spowodowało, że załącznik określający wysokość opłaty uznany został za niedozwolony.

Czytaj więcej...

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r. sygn. akt III CZP 80/11

Uchwała Sądu Najwyższego  z dnia 12 kwietnia 2012 r. sygn. akt III CZP 80/11 nie wprowadza rewolucji w procesie likwidacji szkód, ma zapewne większe znaczenie z punku widzenia konkurencji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Uchwała została podjęta po wysłuchaniu racji tylko jednej ze stron – reprezentanta interesów osób poszkodowanych w wypadkach. Nie wydaje się przy tym, aby zadane pytanie dotykało rzeczywistej istoty problemu, co powoduje, że bardziej na uchwale powinny skorzystać zakłady ubezpieczeń, które dodatkowo zyskały potwierdzenie prawa do obniżenia odszkodowania o kwotę odpowiadającą wzrostowi wartości pojazdu, który czasami występuje w wyniku naprawy pojazdu. Przypadki w których to nastąpi mogą być zdyskontowane przez te zakładu ubezpieczeń, które w swych procedurach likwidacji szkód będą potrafiły je uwzględnić w sposób akceptowalny przez sądy powszechne. Najpierw oczywiście należy je dostrzec.  Ostateczną wartość uchwały SN będziemy mogli ocenić po zakończeniu serii pytań zadanych przez Rzecznika Ubezpieczonych. Wtedy dopiero będzie można ocenić, jak orzecznictwo  SN  podjęte z inicjatywy Rzecznika Ubezpieczonych wpływać będzie na wynik techniczny  ubezpieczeń komunikacyjnych zakładów ubezpieczeń. O tym, czy i jak  może wpłynąć na wynik techniczny in plus, należy pomyśleć już dzisiaj.  Wydaje się, że podwyższenie wysokości składki może okazać się w perspektywie 2-3 lat wątpliwym remedium. Nie należy przy tym wykluczyć, że konkurencja pomiędzy zakładami może zacząć przejawiać się na polu nie tylko ekonomicznym lecz również sądowym.

Czytaj więcej...

Znowu o zadośćuczynieniu za śmierć osoby bliskiej

W wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2010 roku, sygn. akt I ACa 178/10, - opublikowanym na stronie Rzecznika Ubezpieczonych podzielono nasz pogląd w sprawie zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej "- Wracając do art. 446 § 4 k.c. należy wskazać, że zdaniem P.Hyrlika (vide: „Za­dośćuczynienie...") kodeks zawęża grupę osób, które mogą otrzymać zadośćuczynienie za śmierć. Do świadczenia takiego mają prawo wyłącznie członkowie najbliższej rodziny. Tym samym zadośćuczynienie ma kompensować nie tyle doznany ból spowodowany śmiercią osoby bliskiej, lecz przedwczesną utratę członka rodziny. Dobrem osobistym, którego naruszenie wymaga rekompensaty, jest zatem prawo do życia w rodzinie.

Czytaj więcej...

Części samochodowe z nową homologacją

Ministerstwo transportu zamierza wydać zakaz wprowadzania do obrotu części zamiennych samochodów, które nie zostały sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa. Zmiana zapewne nie będzie obojętna dla ubezpieczycieli. Pierwsze wiąże się z tym pytanie, czy ubezpieczyciel powinien zapłacić za części bez homologacji użyte do naprawy.

 

Nowelizacja zakłada wprowadzenie zakazu stosowania w Polsce części bez homologacji. Obecnie przepisy zabraniają montowania ich w samochodach, ale nie ma zakazu handlowania nimi. Kontrolę nad tym ma sprawować inspekcja handlowa, która za nieprzestrzeganie prawa będzie nakładała kary.
 

Czy uchwała SN wygeneruje nowy segment rynku?

Uchwała SN z dnia 13 marca 2012 r. dot. kosztu porady jako elementu szkody komunikacyjnej jest bezpodstawnie traktowana jako szansa dla prawników bez uprawnień do stworzenia nowego segmentu rynku usług prawnych, którym płatnikiem będą nie ich klienci lecz zakłady ubezpieczeń. Po zapoznaniu się z tezą uchwały, wydaje się że szanse na to nie są wielkie. Należy jednak poczekać na pisemne motywy rozstrzygnięcia , czyli jeszcze przez kilka tygodni. Z tezy uchwały wynika, że w stosunkowo trudnych do udowodnienia sytuacjach za opinię prawną radcy prawnego przygotowaną poszkodowanemu zapłaci zakład ubezpieczeń.

Czytaj więcej...

Samochód zastępczy - Uchwała SN z 2011-11-17, III CZP 5/11

Samochód zastępczy - Uchwałę SN z 2011-11-17, III CZP 5/11 trzeba czytać do końca i ze zrozumieniem.

 

Interpretacji podlegają przepisy prawa a nie uchwały SN, które jedynie wyjaśniają jak należy stosować i rozumieć przepisy prawa. Dlatego też osoby, którym w rzeczywistości zależy na ochronie interesów ubezpieczonych nie powinny wywoływać nieprawdziwego przekonania wśród laików, że Sąd Najwyższy, przesądził, że każdy kto wynajmie samochód zastępczy może liczyć na zwrot poniesionych kosztów, ponieważ teza taka pozostaje w sprzeczności z treścią uchwały. Wymaga to jednak przeczytania całej uchwały wraz z jej uzasadnieniem do końca, a nie jedynie wyłuszczonej na początku  tezy. Ciekawe, jak osoby te zachowają się w sytuacji, gdy poszkodowani po tym jak  przegrają   procesy w oparciu o interpretację dokonaną w sposób zgodny z uchwałą SN  zwrócą się z roszczeniem odszkodowawczym obejmującym koszty procesu do osób, które rozpowszechniały informacje wprowadzające w błąd ?

Czytaj więcej...

Tegoroczne zmiany w ochronie danych osobowych

Od 1 stycznia 2012 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy prawa mające istotny wpływ na ochronę danych osobowych.

Co ważne, zmianie uległy przepisy ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Wprowadziła je wchodząca w życie 1 stycznia 2012 r.ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 230, poz. 1371).Porównanie dotychczas obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z ich obecnym brzmieniem po nowelizacji prezentujemy w formie tabelki.

Ponadto z dniem 31 grudnia 2011 r. stracił moc obowiązującą art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, który stanowił, że „Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”. Oznacza to, że od 1 stycznia 2012 r. przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dotyczą informacji identyfikujących przedsiębiorców w obrocie gospodarczym, o ile – dla konkretnego stanu faktycznego – będą stanowiły dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Tym samym administratorzy danych osobowych dotyczących przedsiębiorców będą musieli wypełnić wszelkie obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym te dotyczące rejestracji zbiorów danych osobowych

 

- za GIODO

Omnibus II później - najnowsze wiadomości

Parlament Europejski przełożył głosowanie nad Dyrektywą Omnibus II do 2 czerwca br. Nie jest oczywiste, że do tego okresu trzy najsilniejsze gospodarki europejskie dojdą do porozumienia, jak faktycznnie ma działać system Solvency II. Na kształt nowych zasad wypalcalności w głośnej Dyrektywie Solvency II w praktyce bardzo duży wpływ będą miały nadzory ubezpieczeniowe,  do których działalności odnosi się Dyrektywa Omnibus II. 


Naszym zdaniem czeka nas wzmorzony okres fuzji wśród największych europejskich ubezpieczycieli.

Nowa Inicjatywa Rzecznika ubezpieczonych

Inicjatywa Rzecznika Ubezpieczonych polegająca na publikacji uzasadnień wyroków SOKiK pomóc może również niektórym pełnomocnikom zakładów ubezpieczeń – jak wynika z analizy niektórych wyroków zasądzających karę za stosowanie postanowień wpisanych do rejestru zarzuty podniesione w sprawach przed SOKiK czasami nie uwzględnią istotnych kwestii wynikających z uzasadnień do wyroków na podstawie których pierwsze  postanowienie zostało wpisane do rejestru. Wywołany natomiast w artykule raport RzU - wątpliwości co do rejestru klauzul abuzywnych cd. zamieszczonym w Dzienniku Ubezpieczeniowym z dnia 2 marca br.  problem  związany z powołaną uchwałą SN jest więc znacznie głębszy niż się na pozór wydaje. Wpisywanie postanowień nieważnych do rejestru klauzul niedozwolonych mija się z celem utworzenia tego rejestru -  jak słusznie zauważono w uchwale z dnia 13 stycznia 2011 roku (sygn. akt III CZP 119/10). Rodzi jednak daleko idące ryzyka prawne. Nie zawsze jednak wiążą się one ze sposobem interpretacji art. 61 K.c. o i postanowieniem o doręczeniach. Tytułem ciekawostki, sądy mogą nakazać wyrzucenie na bruk lokatora, w wyniku zastosowania art. 6g ustawy o ochronie lokatorów, są natomiast zobowiązane odmówić skuteczności postanowienia owu o doręczeniach, w sytuacji gdy sprawa dotyczy ubezpieczenia  jednego z wyrzucanych przedmiotów z opróżnianego lokalu. Zgodnie bowiem z art. 6 g. ustawy o ochronie lokatorów w  okresie trwania najmu strony umowy są obowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.

Jest regres do pracownika kierowcy

Przepis art.43 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (...)stanowi unormowanie szczególne w stosunku do przepisu art.120 § 1 kodeksu pracy stwierdzono w wyrok SA we Wrocławiu z dnia 14 listopada 2008 r. (sygn. akt I ACa 849/08).

 

Jest to odejście od poglądu Sądu Najwyższego wyrażonego  w uchwale składu 7 sędziów z dnia 16 października 1976 r. (III CZP 39/76, OSNC 1977, nr 2, poz. 19) zgodnie, z którym „dochodzenie przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń zwrotu świadczenia wypłaconego poszkodowanemu jest wyłączone w stosunku do kierowcy pojazdu mechanicznego, nie posiadającego odpowiedniego prawa jazdy, który spowodował przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych nieumyślnie szkodę osobie trzeciej”.

Czytaj więcej...