Opłata UFG trudniej się przedawnia

Opłata z tytułu niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC przewidziana w art. 88 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ma charakter administracyjnoprawny, zaś relacje między osobą zobowiązaną do zawarcia umowy ubezpieczenia a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym nie są wyznaczone - przepisami prawa cywilnego, lecz przepisami prawa administracyjnego - przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 stycznia 2012

Czytaj więcej...

Czy ubezpieczyciel ma wykonać wyrok sądu karnego?

Sprawca wypadku komunikacyjnego, wobec którego zastosowano środek karny polegający na obowiązku naprawienia szkody (art. 46 § 1 w związku z art. 39 pkt 5 k.k.), może domagać się od ubezpieczyciela - na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów - zwrotu świadczenia zapłaconego na rzecz pokrzywdzonego - wynika z uchwały Sygn. akt III CZP 31/11.

Czytaj więcej...

Emerytka straci nie mniej niż kilkaset tysięcy zł

W sensie ekonomicznym wydłużenie wieku emerytalnego jest na pozór emerytalnym perpetuum mobile – emerytka nawet nie pracując i nie płacąc składki za ubezpieczenie społeczne wypracuje swój kapitał początkowy, pozwalający na wypłacenie jej wyższej emerytury. W praktyce jednak wirtualne pieniądze różnią się od pieniędzy rzeczywistych i po wprowadzeniu w życie reformy emerytalnej przeciętna emerytka stracić już w chwili nabycia prawa do emerytury co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Trudno będzie jej w przyszłości odzyskać powyższą kwot w przyszłych świadczeniach, które znacząco nie wzrosną.  Nie zawsze ze stratą dla sektora ubezpieczeń.

Czytaj więcej...

Samochód zastępczy z większymi wątpliwościami

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.

Czytaj więcej...

Składka z bancassurance przychodem ubezpieczonego?

Jak wynika z wyroku WSA w Gdańsku  z dnia 18 stycznia 2012  I SA/Gd 968/11 -  składka z bancassurance stanowi przychód podatkowy ubezpieczonego a dochody z inwestowania składki w fundusz inwestycyjny podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

Czytaj więcej...