Jak spadkobiercy płacą podatek od jednostek uczestnictwa

Interpretacja indywidualna z 2011-01-31 IPPB2/415-913/10-5/MG

 

Izba Skarbowa w Warszawie

 

Z interpretacji wynika, że spadkobiercy płacą znacznie wyższy podatek od zbytych jednostek uczestnictwa niż gdyby jednostki te nabyły bezpośrednio od funduszu. Interpretacja ta może budzić zastrzeżenia.

 

Przedmiotem interpretacji jest kwestia możliwości obniżenia podstawy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym o koszty uzyskania przychodów poniesione przez spadkodawcę, w związku z nabyciem praw i obowiązków spadkodawcy, w oparciu o powołany przepis art. 97 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych z zastrzeżeniem art. 52a. Zdaniem Izby spadkobierca, który nabywa jednostki uczestnictwa w drodze spadku nie ponosi wydatków na nabycie tych jednostek – wydatki te poniósł bowiem spadkodawca, a zatem po stronie spadkobiercy nie doszło do uszczuplenia majątku o kwotę stanowiącą równowartość nabytych jednostek uczestnictwa w funduszu.

 

Zdaniem Izby Skarbowej z uwagi na to, że prawo do uznania wydatków na zakup jednostek uczestnictwa, na mocy powołanego art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, aktywuje się w momencie powstania należności z tytułu sprzedaży jednostek uczestnictwa, tak więc spadkodawca nie zlecając sprzedaży jednostek uczestnictwa nie posiadał prawa do uznania ich podatkowo za koszt uzyskania przychodu. W konsekwencji wobec nie istnienia takiego prawa nie możne być ono przedmiotem sukcesji, o której mowa w art. 97 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

 

Nasz komentarz:

 

Rozumowanie przedstawione w pełnym tekście Interpretacji wydaje się być oparte naszym zdaniem na wewnętrznie sprzecznych założeniach i w konsekwencji prowadzi do błędnego wniosku.